fbpx

Patcharavej Clinic

พฤติกรรมสุขภาพกับโรคสะเก็ดเงิน

#โรคสะเก็ดเงิน  เป็นการอักเสบในผิวหนังอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน
จากงานวิจัยพบว่าโรคนี้มีความสัมพันธ์กับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมที่ระดับยีนบางอย่างส่งผลให้เพิ่มโอกาสในการเกิดโรคนี้ร่วมกันกับปัจจัยอื่นๆ เช่น
– ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
– การสูบบุหรี่
– การออกกำลังกาย
– พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับปัจจัยทางพันธุกรรม ว่าปัจจัยใดจะมีผลต่อโรคสะเก็ดเงินมากกว่ากัน
นักวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก UK Biobank ในประเทศอังกฤษ โดยรวบรวมข้อมูลมาจากจำนวนผู้ป่วยมากถึง 345,672 คน และได้แบ่งกลุ่มความเสี่ยงทางพันธุกรรมของคนไข้สะเก็ดเงินออกเป็น 3 กลุ่ม (ความเสี่ยงต่ำ ปานกลางและสูง) และเปรียบเทียบกับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่
ค่าดัชนีมวลกาย การสูบบุหรี่ การออกกำลังกาย และอาหาร
โดยแบ่งกลุ่มออกมาเป็น พฤติกรรมสุขภาพระดับดี ปานกลาง และต่ำ

จากการศึกษา พบว่า ..

ในคนไข้ที่มีพฤติกรรมสุขภาพไม่ดี และ ผู้ที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมสูง จะมีโอกาสเกิดโรคสะเก็ดเงินสูงขึ้นตาม
โดยพบว่าเมื่อนำความเสี่ยง 2 ปัจจัยนี้มารวมกันจะยิ่งเพิ่มโอกาสเกิดโรคสะเก็ดเงินได้สูงถึง 4 เท่า เมื่อเทียบกับคนที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่ำและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
นอกจากนี้ยังพบว่า ถ้าคนไข้ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีจะสามารถป้องกันการเกิดสะเก็ดเงินใหม่ได้ถึง 32% ในขณะที่กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำทางพันธุกรรมจะสามารถลดโอกาสเกิดสะเก็ดเงินใหม่ได้เพียง 13%

✅ ดังนั้นการศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพที่ดี ได้แก่ 

  • การดูแลน้ำหนักให้เหมาะสม
  • งดบุหรี่
  • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และ
  • การทานอาหารที่มีประโยชน์

จะสามารถช่วยป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดโรคสะเก็ดเงินได้  📌

References:

Shen M, Xiao Y, Jing D, et al. Associations of combined lifestyle and genetic risks with incident psoriasis: a prospective cohort study among UK Biobank participants of European ancestry. J Am Acad Dermatol. 2022 Apr 12;S0190-9622(22)00604-1. doi:10.1016/j.jaad.2022.04.006

พัชรเวช คลินิก รักษาโรคผิวหนังทั่วไปโดยแพทย์ผิวหนัง
และให้บริการด้านความงาม ปรับรูปหน้าและ เลเซอร์

หากมีอาการเกี่ยวกับผิวหนังสามารถเข้าพบแพทย์เพื่อรักษาให้ตรงจุดได้เลยนะคะ

ปรึกษาปัญหาผิวกับแพทย์ผิวหนัง